Thursday, November 4, 2010

Tigsik

Tigsik is a form of literature in the Bicol region of the Philippines. This kind of literacy is somehow similar to Haiku of Japan which is also has three phases but it does not follow the 5,7,5 pattern thus making it different to the number of of syllables used in it which rhythms accordingly. Before, Tigsik is only used for mere enjoyment especially for momentous and festive occasions of the natives, some of it are hilarious pieces which contains perverted content but when you understand it further there is another meaning to it that imposes knowledge and values. Nowadays, if you ask somebody from Bicol if they know what Tigsik is, some of them probably don't know what it is because through the ages the descendants of the bicolanos has been poor in passing out the legacy of their own literacy and now is completely ruptured by time. I Am an advocate of this kind of literacy so that time may not abandon the wonder of bicolano literature.             

Here are some examples of Tigsik:

0001  Tigsik ko si paramotor
          Paduman sa Milaor
          Siya palan sarong aktor
          Na parainom Matador
0002 Tigsik ko si jepalowski
          Na mahilig sa lalaki
          Kalat siya pag banggi 
          Pirmi nindang biktima si Padi
0003 Tigsik ko si Rosana
         Saiyang utong na namumulamula
         Pirmi siyang pinanluluya
         Ta barabangi siya tigtitira
0004 Tigsik ko an samong maestro
         Na piripirming mayong nagiginibo
         Pa sagin pa mabasang libro
         MasiRAMON isugba sa kalayo
0005 Tigsik ko si lolo
         Na piripirming naeengkanto
         Parahiro saiyang payo payo
         Pagmayo nang maginibo
0006 Tigsik ko si Padi
         Na piripirming may babae
         Tambay siya pag banggi
         Tinitira dawa sa gilid kang kale
0007 Tigsik ko an samong barkada
         Na mga adik sa DOTA
         Padagos sindang natira
         Dawa mayo na ning kwarta.
0008 Tigsik ko si Padi
         Na paraikit lubi lubi
         Nadakop siya ni Garry
         Nahulog siya sa kale
0009 Tigsik ko si Ama mo
         Saiyang buto pano nin kulugo
         Pinaligid ligid sa abo
         Asin nag ss ning mayong pundo
0010 TIgsik ko si